Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ STACJONARNĄ

PRZEZ
JD Joanna Dejneka
Ul. Sielecka 47
41- 200 Sosnowiec
NIP: 8672038964
Regon: 180263926

§ 1 Definicje

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania JD Joanna Dejneka Ul. Sielecka 47, 41- 200 Sosnowiec, NIP: 8672038964, Regon: 180263926 oraz zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.joannadejneka.pl a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

1. Każda osoba, która korzysta z oferty Sprzedawcy akceptuje:

 • a) Zasady niniejszego regulaminu – aktualna wersja została umieszczona na profilu Facebook (@JoannaDejnekaMakeup), Instagram (@joannadejnekapl) i stronie internetowej Sprzedawcy, a nadto w siedzibie Sprzedawcy pod adresem ul. Sielecka 47, 41 – 200 Sosnowiec
 • b) politykę prywatności, która zawiera informacje na temat prywatności Kupującego oraz plików cookies wykorzystywanych przez profile stworzone w mediach społecznościowych oraz Stronę, którą znajdziesz na profilach na Facebooku oraz Instagramie, w wersji papierowej w siedzibie
  firmy, a także na Stronie internetowej Sprzedawcy.
 • c) informacje związane z ochroną danych osobowych i związanych z tym praw Kupującego, a która to dostępna jest na profilach Facebooku oraz Instagramie, w wersji papierowej w siedzibie firmy, a także na Stronie internetowej Sprzedawcy.

2. Właścicielem STUDIO MAKIJAŻU & STYLU jest:
JOANNA DEJNEKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JD JOANNA DEJNEKA z siedzibą w SOSNOWCU przy ul. SIELECKA 47, NIP 8672038964, REGON 180263926, adres e-mail studio@joannadejneka.pl , telefon kontaktowy: 515 774 535

3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach działalności (wykonywanie makijaży, prowadzenie Lekcji Makijażu, Kursów i Warsztatów makijażowych, wykonywanie Analizy Kolorystycznej, Konsultacji wizerunkowych, Sesji zdjęciowych) i która zawarła w związku z tym odpowiednią umowę, w szczególności umowę wykonania makijażu, umowę szkoleniową lub sprzedaży produktów do makijażu lub twarzy.

4. Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, dokonująca zakupu i korzystająca z usług oferowanych przez Sprzedawcę, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Przedsiębiorcą w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 3855, 5564-5565, art. 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.

7. Usługą – w rozumieniu Regulaminu jest wykonanie profesjonalnego makijażu dziennego, wieczorowego, ślubnego, makijażu no make-up, makijażu kobiety dojrzałej, makijażu fotograficznego, szkolenia z podstaw pielęgnacji skóry każdego rodzaju, wykonanie analizy kolorystycznej, szkolenia z zakresu higieny pracy makijażystki, szkolenia z wykonywania makijażu codziennego, szkolenie instruktażowe pierwszego i drugiego stopnia dla profesjonalnych makijażystek, oraz inne szkolenia wymienione w poniższym regulaminie. Usługi te są wymienione i opisane na Facebooku/Instagramie/Stronie Internetowej, a których to dotyczy umowa sprzedaży lub inna umowa cywilnoprawna, zawierana między Sprzedawcą a Kupującym.

8. Obserwujący – osoba posiadająca konto w social media tj. Instagram, Facebooku itd., która obserwuje profile FB: @Joanna DejnekaMakeup, IG: @joannadejenkapl w ww. mediach społecznościowych.

9. Operator Płatności – np. Payu, Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

10. Instagram – profil JOANNA DEJNEKA w social media pod nazwą @Joannadejnekapl

11. Facebook – profil STUDIO MAKIJAŻU & STYLU JOANNA DEJNEKA w social media pod nazwą @JoannaDejnekaMakeup 

§2 Postanowienia wstępne

1. Sprzedawca udostępnia ofertę Kupującemu za pośrednictwem swojej Strony internetowej, a także za pośrednictwem profili w Social Mediach – FB i Instagram. Za udostępnianie oferty przez Sprzedawcę, Kupujący nie ponosi żadnych opłat. Przegląd usług jest całkowicie bezpłatny.

2. Kupujący ponosi opłatę wyłącznie poprzez nabywanie konkretnie oznaczonych usług Sprzedawcy. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

3. Sprzedawca, za pośrednictwem kanałów w social media, telefonicznie oraz za pomocą poczty internetowej, a także w siedzibie firmy może prowadzić sprzedaż produktów do pielęgnacji skóry twarzy, kosmetyków kolorowych, akcesoriów do makijażu, a nadto usług wykonywania wszelkich rodzajów oferowanych makijaży oraz szkoleń z zakresu wykonywania makijażu, w tym szkoleń instruktażowych dla profesjonalistów.

4. Miejscem świadczenia Usług w zakresie wykonywania makijażu, oraz przeprowadzania szkoleń z wykonywania makijaży, w tym makijaży instruktażowych dla profesjonalistów, oraz sprzedaż produktów do pielęgnacji i kosmetyków kolorowych jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przedmiotem działalności Sprzedawcy jest udostępnienie Kupującemu oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu określonego produktu lub usługi, w tym usługi wykonania makijażu oraz sprzedaży produktów do makijażu, a także realizacja procesu dydaktycznego w zakresie wykonywania makijaży.

6. Do dokonania zakupu na Stronie internetowej Sprzedawcy lub za pośrednictwem profili FB lub Instagram nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
a) Dostęp do Internetu.
b) Standardowy system operacyjny.
c) Standardowa przeglądarka internetowa.
d) Posiadanie aktywnego adresu e-mail.

7. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem, konieczne jest podanie danych osobowych.
8. Wszystkie podane ceny za produkty i usługi są cenami brutto.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy swoje usługi za pośrednictwem Internetu, tj. przy użyciu swojej Strony Internetowej oraz profili na Facebooku oraz Instagramie (usługi świadczone drogą elektroniczną). Usługi polegają na umożliwieniu Kupującemu zawarcia umowy szkoleniowej- w tym szkolenia instruktażowego dla profesjonalistów, zawarcia umowy wykonania makijażu, a także umowy sprzedaży produktów pielęgnacyjnych i do makijażu oferowanych na Stronie internetowej Sprzedawcy oraz na profilach Facebook i Instagram. Akceptacja przez Kupującego postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

§4 Wykonanie makijażu

1. Kupującym usługę wykonania makijażu u Sprzedającego może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Dopuszcza się korzystanie z usług przez osoby niepełnoletnie, powyżej 16 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Studia jest uprawniony do żądania przedłożenia stosownej zgody przez przedstawiciela ustawowego celem potwierdzenia
wyrażenia zgody do świadczenia zabiegu na rzecz osoby niepełnoletniej, a w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia do odmowy świadczenia usługi.
3. Pracownicy Sprzedawcy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia, a nadto posiadają wymagane umiejętności i kwalifikacje.

4. Pracownik Sprzedawcy, przed przystąpieniem do wykonania makijażu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz stanu narzędzi.
5. Pracownik Sprzedawcy, przed przystąpieniem do usługi wykonania makijażu jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności Pracownik Sprzedawcy wykonuje w czasie usługi, jeśli przerywa jej ciągłość oraz po zakończeniu usługi.
6. Pracownicy Sprzedawcy zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
7. Pracownicy Sprzedawcy są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania usługi.
8. Pracownicy Sprzedawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
9. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Studia, który prowadzi w danym momencie dyżur.
10. Pracownicy Sprzedawcy są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Kupującego na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Kupującego.
11. Pracownicy Sprzedawcy z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Kupującego, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
12. W Studio mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.
13. Do zabiegów w Studio wykorzystuje się jednorazowe: płatki pod oczy, szczoteczki, taśmy, folie zabezpieczające ubranie. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni
o szerokim spektrum działania.
14. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi wykonania makijażu pracownik przeprowadza z Kupującym ankietę w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia usługi oraz w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia ewentualnych reakcji alergicznych z uwagi na użyte przez Sprzedawcę produkty do makijażu.
15. Złożenie przez Kupującego nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie stanu zdrowia i przeciwskazań skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonaną Usługę po stronie Studia.
16. Klienci przed rozpoczęciem usługi mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do wykonania makijażu.
17. Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania makijażu.
18. W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa wykonania makijażu – pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
19. Usługa wykonania makijażu trwa od 60 min do 2h (zależna od rodzaju wybranego makijażu)Usługa wykonywana . jest w sposób ciągły, bez możliwości wprowadzania przerw.
20. Klient winien przybyć na wykonanie usługi bez dzieci i zwierząt. Obecność zwierząt w Studio jest całkowicie zakazana. Wizyta w obecności dzieci może odbyć się tylko w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Pracownikiem Sprzedawcy.
21. Akceptujemy spóźnienia do 10 minut. W przypadku dłuższego spóźnienia mamy prawo do odmowy wykonania makijażu lub wykonania go na tyle ile pozwoli nam czas. Spóźnienie nie powoduje obniżenia ceny za zabieg.
22. Na terenie całego Studia obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

§5 Szkolenia

1. Sprzedawca w swojej ofercie udostępnia następujące szkolenia:
a) Profesjonalna analiza kolorystyczna
b) Makijaż wieczorowy
c) Makijaż dzienny
d) Makijaż biznesowy
e) Makijaż no make-up
f) Makijaż fotograficzny
g) Makijaż ślubny
h) Szkolenia instruktażowe w zakresie nauki makijażu na sobie.
i) Szkolenia instruktażowe dla profesjonalistów pierwszego i drugiego stopnia.
2. Szczegółowe opisy szkoleń, ich harmonogram oraz uzyskiwane po odbyciu szkolenia korzyści są opisane w umowie szkoleniowej, profilach Facebook i Instagram bądź Stronie.
3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem konieczne jest podanie danych osobowych.
4. Wszystkie ceny podane w umowie są cenami brutto.
5. W przypadku szkoleń stacjonarnych Kupujący otrzymuje materiały szkoleniowe w dniu szkolenia, w siedzibie Sprzedawcy. Koszty wyprodukowania materiałów pokrywa Sprzedawca. Wybierając szkolenie online Kupujący otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej po dokonaniu płatności za szkolenie. Kupujący otrzymuje nielimitowany dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. Dostawa materiałów online nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w terminie 24 godzin (w dni robocze) od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
6. Mając na uwadze, że materiały szkoleniowe zakupione za pomocą Strony są one produktami cyfrowymi, nie przysługuje co do nich możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
7. Zawierając umowę sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zaznaczenia checkboxa: „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od umowy.” Checkbox jest obowiązkowy i nie ma możliwości zakupu szkolenia bez jego zaznaczenia ze względu na charakter produktu
8. W przypadku szkoleń stacjonarnych, Kupujący otrzyma na podany w formularzu adres e-mail lub telefonicznie przypomnienie z danymi dotyczącymi miejsca oraz godziny szkolenia.
9. W przypadku szkoleń stacjonarnych Kupujący otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia w ostatnim dniu szkolenia pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych i prawnych ukończenia szkolenia. Zakupując szkolenie online Certyfikat w formie papierowej będzie wysłany pocztą na adres korespondencyjny wskazany przez Kupującego w formularzu w terminie do 7 dni roboczych po ukończeniu szkolenia online oraz zdaniu egzaminu końcowego z wynikiem powyżej 50%.
10. Certyfikat wydawany jest w języku polskim. W przypadku chęci uzyskania przez Kupującego dodatkowych certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu bądź duplikatu, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kwoty 50 zł – za wydanie duplikatu certyfikatu ukończenia szkolenia.
11. Kupujący przy zakupie szkolenia wybiera termin realizacji szkolenia spośród terminów zaproponowanych przez Sprzedawcę. W przypadku nie wzięcia przez Kupującego udziału w szkoleniu w terminie przez niego wybranym oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przeniesienia terminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim wypadku Kupującemu nie przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za szkolenie.

§6 Udostępnienie autorskich praw majątkowych

1. Przygotowane przez Sprzedawcę materiały szkoleniowe oraz proces dydaktyczny stanowią utwór (dalej jako „Utwory”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić Kupującemu autorskie prawa majątkowe do Utworów w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu, a Kupujący zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnione materiały szkoleniowe) wyłącznie do celów nauki własnej i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy lub innego właściciela praw autorskich.
3. Każdorazowe wykorzystanie materiałów do celu innego niż określony w pkt 2, powoduje konieczność uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów szkoleniowych, dostosowując je tym samym do zmieniających się trendów, udoskonalania technik itp.
5. W przypadku naruszenia postanowień §6 Regulaminu, Sprzedawca może dochodzić od Kupującego odszkodowania za poniesione straty materialne i niematerialne, wynikłe z tego naruszenia.

§7 Reklamacje

1. Nie odpowiadamy za trwałość aplikacji, jeśli nie będą zachowane odpowiednie zasady pielęgnacji. 
2. Jeśli wykonana usługa spełnia warunki reklamacji, Klientowi przysługuje prawo do rabatu w wysokości 50% przy kolejnej usłudze w uzgodnionym ze Sprzedawcą terminie.
3. Reklamacja przepada w przypadku odwołania przez Kupującego terminu reklamacji bez umówienia nowego terminu. Termin reklamacyjny można przełożyć tylko 1 raz.
4. Reklamacje dotyczące efektu należy składać bezpośrednio po wykonanym makijażu. Wymagane jest sporządzenie pisemnego protokołu, który powinien zawierać datę, opis efektu wraz z opisem zlecenia Klientki, żądanie Klientki oraz dane kontaktowe Klientki. Jeżeli stwierdzone zostanie wadliwe wykonanie usługi, a w szczególności niezgodne ze zleceniem Klientki, należy obniżyć wynagrodzenie za usługę w wysokości 30 % lub poprawić aplikację. Opuszczenie Studia niepoprzedzonego złożeniem oświadczenia o reklamacji usługi traktowane jest jako potwierdzenie właściwego wykonania usługi i braku zastrzeżeń co do efektu.
5. W przypadku, w którym Klientka reklamuje wybrany przez siebie makijaż oraz kosmetyki do wykonania danego makijażu reklamacja nie będzie uznawana za zasadną, gdyż usługa została wykonana zgodnie z wolą Klientki i za jej wyraźną zgodą.
6. Klientka otrzyma rabat w wysokości 30% na następną usługę w przypadku reklamacji dotyczącej efektu, którą Klientka złoży od razu po zakończonej aplikacji i która jest zasadna.
7. Kupujący zawsze ma prawo złożyć reklamację. Pozytywne bądź negatywne rozpatrzenie reklamacji będzie uzależnione od konkretnego przypadku.

§8 Sprzedaż produktów do makijażu, pielęgnacji skóry twarzy i akcesoriów do makijażu

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów do makijażu, pielęgnacji skóry i akcesoriów do makijażu.
2. W zakresie ewentualnych wad towaru do umów sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad towaru powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
3. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary oraz nie świadczy usług posprzedażowych.
4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady towaru, Kupujący jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę pisemnie. W tym celu Kupujący może w szczególności wypełnić i wysyłać, bądź dostarczyć osobiście formularz reklamacyjny dostępny na Instagramie, Facebooku lub w siedzibie Sprzedawcy, natomiast nie jest to obowiązkowe. W reklamacji Kupujący powinien wskazać przyczynę reklamacji i treść swojego żądania. Nadto w reklamacji należy wskazać dane Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi (imię, nazwisko, adres).
5. Kupujący wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do Sprzedawcy, na adres wskazany w par. 1 ust. 2 niniejszego regulaminu.
6. Po dostarczeniu towaru przez Kupującego, Sprzedawca rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od jej otrzymania.
7. Sposób rozpatrzenia reklamacji zależy od żądania Kupującego. W tym zakresie stosuje się przepisy art. 560 – 561 Kodeksu cywilnego:
a) Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument albo przedsiębiorca na prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
b) Kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego towaru.
8. W przypadku zakupu towaru w siedzibie Sprzedawcy, Kupujący nie ma możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru, gdyż są to produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia lub są produktami dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
9. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 9 Zawarcie i realizacja umowy

 

 1. Zamówienia można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 oraz w soboty
  w godzinach 8:00-13:00 telefonicznie lub 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu za pomocą profilu Facebook lub Instagram lub wiadomości e-mail.

 

 1. W celu sfinalizowania umowy wykonania makijażu, oraz Lekcji makijażu Kupujący powinien:
 • Skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą profilu Facebook, Instagram, telefonicznie, wiadomości sms lub wiadomości e-mail.
 • Ustalić dogodny termin wykonania usługi.
 • Gwarancją terminu wykonania makijażu jest wpłata zadatku w wysokości 50 zł na konto Sprzedawcy, który w przypadku niepojawienia się na ustalonym terminie wykonania makijażu przy jednoczesnym jego nieodwołaniu skutkuje przepadnięciem.
 • Jeśli zadatek nie zostanie wpłacony w ciągu 3 dni od momentu rezerwacji, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

 

 1. Zadatek nie podlega zwrotowi ani przesunięciom na inny termin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie strony umowy ustaliły inaczej. Studio poinformuje o tym poprzez wysłanie wiadomości drogą e-mailową/sms.

 

 1. Jeśli Klientka nie pojawi się w ustalonym terminie na wykonanie makijażu, to do kolejnej usługi zostanie doliczone 20 % kwoty poprzedniego makijażu, który nie został wykonany z uwagi na niepojawienie się Klientki i nieodwołanie przez nią terminu.

 

 1. W celu sfinalizowania dowolnej umowy szkoleniowej z zakresu makijażu lub umowy o szkolenie instruktażowe Kupujący powinien:

 

 • Skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą profilu na Facebooku lub Instagram, telefonicznie, wiadomości sms, lub wiadomości e-mail.
 • Ustalić dogodny termin wykonania usługi wybierając spośród zaproponowanych przez Sprzedawcę,
 • W ciągu 3 dni od ustalenia dogodnego dla Stron terminu Kupujący jest zobowiązany do zapłaty zadatku w wysokości 300 zł na konto Sprzedawcy, który w przypadku niepojawienia się na danym szkoleniu w wybranym terminie, przy jednoczesnym jego nieodwołaniu, skutkuje przepadnięciem. Studio poinformuje o odstąpieniu od umowy szkoleniowej poprzez wysłanie wiadomości drogą e-mailową/sms.
 • Klient będący przedsiębiorcą ma obowiązek opłacić otrzymaną fakturę od Sprzedawcy.

 

 1. W celu złożenia zamówienia na Stronie Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 

 • Dodać do koszyka wybrane przez siebie Usługi, używając przycisku „Dodaj do koszyka”;
 • Kliknąć w ikonkę koszyka, a następnie użyć przycisku „Przejdź do kasy”;
 • Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności.
 • Złożyć zamówienie, używając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 

 1. Sprzedawca oferuje następujące formy zapłaty kwoty wynikającej z zamówienia Kupującego:

 

 • Przelew bankowy na określony rachunek Sprzedawcy (W przypadku wyboru przelewu bankowego, płatność uznawana jest za dokonaną z chwilą jego zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, a także opis usługi i datę, której dotyczy płatność).
 • Płatność kartą.
 • Płatność gotówkowa.

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za płatności realizowane przez Kupującego przy skorzystaniu z realizacji płatności przez dostawców zewnętrznych. Regulaminy tych dostawców zawierają szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych form płatności.

 

 1. Umowa między Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta w formie elektronicznej w momencie dokonania przez Kupującego płatności za zamówione produkty bądź usługi.

 

 1. Do zawarcia umowy może dojść również w przypadku udostępnienia takiej formy przez Sprzedawcę. O takiej możliwości Kupujący zostanie powiadomiony.

 

 1. Kupujący będący przedsiębiorcą i chcący otrzymać właściwą fakturę za zakupione produkty bądź usługi, zobowiązany jest przy składaniu zamówienia podać pełne dane przedsiębiorstwa w tym NIP.

§ 10 Prawa i obowiązku Kupującego

 1. 1. Kupujący ma prawo do:
  a) Bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych Kupującemu indywidualnie, w ramach wybranej Usługi, na podstawie zawartej za pośrednictwem Strony umowy. Kupujący zostanie poinformowany o konieczności przeniesienia udostępnianych materiałów na prywatny nośnik
  w sytuacji, gdy Strona zostanie zamknięta. Kupujący zostanie poinformowany z wystarczającym wyprzedzeniem o planowanym zamknięciu Strony i zostanie mu wskazany czas w jakim musi dokonać przeniesienia materiałów. W przypadku nie podjęcia w.w. działań przez Kupującego we wskazanym terminie, dostęp do materiałów szkoleniowych zostanie utracony bezpowrotnie. Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
  b) Dostępu do materiałów dydaktycznych, udostępnianych w formie elektronicznej lub papierowej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym, w ramach zawartej umowy.
  c) Otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia, pod warunkiem jego pozytywnego ukończenia oraz spełnienia innych, określonych w niniejszym Regulaminie warunków formalnych.
  d) Uczestnictwa w promocjach i konkursach.
  e) Przeglądania ofert pracy udostępnianych za pośrednictwem Strony i profili Facebook i Instagram.
  f) Do korzystania z kodów rabatowych, które otrzyma od Sprzedawcy.
  g) Skorzystania z voucherów w ciągu 4 miesięcy od daty ich zakupu.

  2. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

  3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji
  o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez wysłanie pisma pocztą, telefonicznie, poprzez wiadomość sms lub w formie elektronicznej.

  4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na Stronie, na Instagramie/ Facebooku/ lub siedzibie Sprzedawcy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  5. Klient będący Konsumentem odstępując od umowy zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Sprzedawcę wysyłając mu stosowne oświadczenie za pośrednictwem wiadomości email.

  6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został prawidłowo poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

  7. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 ¹ Kodeksu cywilnego, nie przysługuje odstąpienie od umowy zawartej na odległość, z uwagi na fakt, iż Klient zawiera umowę szkoleniową w związku z wykonywaną przez siebie działalnością.

  8. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe za jego przyczyną w Studio do wysokości pełnej ich wartości. W sytuacji uszkodzeń spowodowanych przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność tę ponoszą ich opiekunowie prawni.

  9. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

  10. Kupujący zobowiązuje się do bezpośredniego kierowania wszelkich uwag do Sprzedawcy
  i powstrzymania się od zamieszczania opinii i komentarzy dotyczących Sprzedawcy i godzących
  w jego dobre imię na ogólnodostępnych forach, profilach, mediach społecznościowych.

  11. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienia § 10 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 11 Uprawnienia i odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Kupujący ma prawo do:
a) Bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych Kupującemu indywidualnie, w ramach wybranej Usługi, na podstawie zawartej za pośrednictwem Strony umowy. Kupujący zostanie poinformowany o konieczności przeniesienia udostępnianych materiałów na prywatny nośnik
w sytuacji, gdy Strona zostanie zamknięta. Kupujący zostanie poinformowany z wystarczającym wyprzedzeniem o planowanym zamknięciu Strony i zostanie mu wskazany czas w jakim musi dokonać przeniesienia materiałów. W przypadku nie podjęcia w.w. działań przez Kupującego we wskazanym terminie, dostęp do materiałów szkoleniowych zostanie utracony bezpowrotnie. Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
b) Dostępu do materiałów dydaktycznych, udostępnianych w formie elektronicznej lub papierowej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym, w ramach zawartej umowy.
c) Otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia, pod warunkiem jego pozytywnego ukończenia oraz spełnienia innych, określonych w niniejszym Regulaminie warunków formalnych.
d) Uczestnictwa w promocjach i konkursach.
e) Przeglądania ofert pracy udostępnianych za pośrednictwem Strony i profili Facebook i Instagram.
f) Do korzystania z kodów rabatowych, które otrzyma od Sprzedawcy.
g) Skorzystania z voucherów w ciągu 4 miesięcy od daty ich zakupu.

2. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez wysłanie pisma pocztą, telefonicznie, poprzez wiadomość sms lub w formie elektronicznej.

4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na Stronie, na Instagramie/ Facebooku/ lub siedzibie Sprzedawcy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Klient będący Konsumentem odstępując od umowy zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Sprzedawcę wysyłając mu stosowne oświadczenie za pośrednictwem wiadomości email.

6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został prawidłowo poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 ¹ Kodeksu cywilnego, nie przysługuje odstąpienie od umowy zawartej na odległość, z uwagi na fakt, iż Klient zawiera umowę szkoleniową w związku z wykonywaną przez siebie działalnością.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe za jego przyczyną w Studio do wysokości pełnej ich wartości. W sytuacji uszkodzeń spowodowanych przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność tę ponoszą ich opiekunowie prawni.

9. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

10. Kupujący zobowiązuje się do bezpośredniego kierowania wszelkich uwag do Sprzedawcy i powstrzymania się od zamieszczania opinii i komentarzy dotyczących Sprzedawcy i godzących w jego dobre imię na ogólnodostępnych forach, profilach, mediach społecznościowych.

11. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienia § 10 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 12 Zmiany oferty i promocje

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych Usług i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych; będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.

3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.

4. Promocje Sprzedawcy nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Kupujący decyduje, z której promocji chce skorzystać.

5. Sprzedawca ma w swojej ofercie również vouchery.

6. Studio sugeruje wykorzystać kwotę dostępną na voucherze do czterech miesięcy od jego nabycia, gdyż oferta Studia ulega okresowej aktualizacji i zmianie.

7. Zwrotu kwoty dostępnej na voucherze może zażądać osoba, która jest w jego władaniu.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub zniszczenie vouchera.

9. Posiadacz vouchera jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Podstawą do wykonania usługi jest uprzednie okazanie vouchera.

10. W przypadku, gdy Posiadacz vouchera nie skorzysta z niego w podanym na nim terminie, Posiadaczowi vouchera przysługuje prawo skorzystania z niego w przeciągu kolejnych 4 miesięcy za dopłatą 50% wartości usługi wpisanej na voucher. W przypadku przekroczenia tego terminu, ważność vouchera zostaje całkowicie utracona.

11. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość vouchera posiadacz jest zobowiązany do zapłaty różnicy.

12. Studio ma prawo odmówić realizacji vouchera w przypadku jego uszkodzenia, które to uniemożliwia jego odczytanie lub w przypadku braku uprzedniej rezerwacji.

§13 Polityka ochrony danych osobowych

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce ochrony danych osobowych dostępnej na Stronie, na social media Sprzedawcy oraz w siedzibie firmy.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wykonania makijażu, wręczenia zakupionego produktu do makijażu, zrealizowania umowy szkoleniowej.

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego i Konsumenta, nie może być również w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku istotnych zmian użytkownicy zostaną powiadomieni o nich za pomocą social media.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na Stronie www.joannadejenka.pl , na social media Sprzedawcy oraz w jego siedzibie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

6. Kwestie sporne Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. Konsument ma możliwość m.in:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

7. Z innymi, szczegółowymi informacjami na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może zapoznać się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

8. Konsument ma prawo do skorzystania z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.

10. Data aktualizacji regulaminu: 01.01.2022r.